Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka Prywatności („Polityka Prywatności”) określa zasady przetwarzania, ochrony gromadzonych
danych osobowych osób (zwanych dalej: „użytkownikami”)
1) odwiedzających strony internetowe serwisu prowadzonego w domenie pikseo.pl,
2) korzystających (w tym reprezentujących podmioty korzystające) z usług świadczonych przez
Administratora.

I. Administrator danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Pikseo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
sp.k. z siedzibą w Bydgoszczy (85-882), ul. Objazdowa 1, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000652266, posiadającą NIP 9532638222
(„Administrator”).
2. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie na wskazany w uprzednim ustępie adres,
a także przy użyciu poczty elektronicznej (e-mail) na adres: bok@pikseo.pl.

II. Cele i podstawy prawne przetwarzania

Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora zgodnie z przepisami prawa, w tym
w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(„RODO”), w celu:
1) realizacji umowy o świadczenie usług przez Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
b RODO);
2) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających
z przepisów rachunkowych i podatkowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w związku z przepisami rachunkowymi lub podatkowymi);
3) przekazywania informacji w odpowiedzi na zadawane pytania (na podstawie art. 6 ust. 1
lit. f RODO);
4) realizacji uzasadnionego interesu Administratora dotyczącego dochodzenia lub
zabezpieczenia roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
5) realizacji uzasadnionego interesu Administratora w zakresie marketingu towarów lub
usług własnych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

III. Zasady przetwarzania danych osobowych

1. Administrator przetwarza dane osobowe jedynie w minimalnym zakresie, niezbędnym
do realizacji celów, dla których są gromadzone.

2. Podanie danych Administratorowi jest dobrowolne, jednakże konsekwencją ich niepodania
może być niemożność udzielenia odpowiedzi przez Administratora na zadane pytanie lub
niemożność skorzystania z usługi przez użytkownika.
3. Jeżeli użytkownik przekazuje Administratorowi dane osób trzecich do celów realizowania
komunikacji, rekomendacyjnych, korzystania z usług Administratora, to powinien posiadać
do tego stosowne uprawnienia, na przykład stosowną zgodę osoby trzeciej.
4. Administrator może przetwarzać dane osobowe w sposób zautomatyzowany, w tym również
w formie profilowania, jednakże przetwarzanie zautomatyzowane nie będzie prowadzić do
podejmowania decyzji wywołującej skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływającej
na użytkowników. Przetwarzanie to może mieć wpływ na dobór wyświetlanych reklam, czy
dobór oferowanych produktów, usług, promocji, rabatów. Użytkownik może otrzymywać
oferty specjalne za pośrednictwem zindywidualizowanej reklamy e-mailowej lub internetowej.
5. Administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób, który wiązałby się
z podejmowaniem wyłącznie zautomatyzowanych decyzji wywołującej skutki prawne wobec
użytkownika lub w podobny sposób istotnie wpływającej na niego.
6. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe
przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp
do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze
względu na wykonywane przez nie zadania.
7. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne
podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków
bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie
Administratora.

IV. Prawa osób, których dane dotyczą

1. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, przysługuje prawo do:
a) dostępu do treści swoich danych;
b) sprostowania swoich danych osobowych;
c) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
d) żądania usunięcia swoich danych osobowych;
e) przenoszenia swoich danych osobowych;
f) cofnięcia zgody w przypadku, gdy Administrator będzie przetwarzał dane osobowe
w oparciu o zgodę użytkownika, w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
2. Skorzystanie z uprawnień, o których mowa w punkcie poprzedzającym, może być realizowane
poprzez wysłanie na adres e-mail Administratora tj. bok@pikseo.pl stosownego żądania wraz z podaniem
imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej (e-mail) osoby, korzystającej z takiego
uprawnienia.
3. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, jeżeli uzna, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza
przepisy obowiązującego prawa.

V. Odbiorcy danych osobowych

1. Dane osobowe mogą być przekazywane zaufanym odbiorcom, z którymi Administrator
pozostaje we współpracy, takim jak: dostawcy usług administracyjnych (np. usługi księgowe,
pomoc prawna); dostawcy usług technicznych (celem utrzymywania lub rozwoju systemów
informatycznych); dostawcy usług marketingowych; firmy windykacyjne.
2. Przekazanie, jak i przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z instrukcjami
Administratora, zasadami ochrony prywatności oraz wszelkimi innymi stosownymi środkami
ochrony poufności i bezpieczeństwa.
3. Dane osobowe mogą być przekazywane także podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na
mocy obowiązującego prawa, w tym właściwym organom państwowym, w szczególności
organom wymiaru sprawiedliwości.

VI. Pliki cookies (ciasteczka)

Pliki cookies, czyli tzw. ciasteczka są plikami tekstowymi zapisywanymi oraz przechowywanymi w pamięci urządzeń wykorzystywanych w celu przeglądania stron internetowych, takich jak komputery PC, notebooki, tablety, palmtopy czy telefony komórkowe. Po zapisaniu serwery łączą się z nimi, uzyskując odpowiedni dostęp do Serwisu.

Na stronie internetowej Serwisu wykorzystywane są dwa rodzaje plików cookies:

1. sesyjne – pozostają na urządzeniu Użytkownika aż do opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej;
2. stałe – pozostają na urządzeniu Użytkownika przez określony czas albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika

Strona internetowa www.pikseo.pl wraz ze wszystkimi jej podstronami, a także subdomenami korzystają z plików cookies, aby:

1. tworzyć zbiorcze statystyki i analizy pozwalające na zrozumienie tego, w jaki sposób osoby odwiedzające używają Serwisu oraz pomagające w jego rozwijaniu
2. optymalizować strony internetowe pod kątem różnych typów urządzeń i przeglądarek
3. dopasowywać treści oraz formy reklam wyświetlanych zarówno na stronie Serwisu, jak i np. w sieci reklamowej Google (po więcej szczegółów odsyłamy do: https://support.google.com) oraz mierzyć skuteczność prowadzonych akcji, a także działań reklamowych

W związku z tym część zgromadzonych danych może być przekazywana za pośrednictwem wykorzystywanych przez nas narzędzi do zewnętrznych partnerów. Mogą oni połączyć je z innymi informacjami pozyskanymi bezpośrednio od Użytkownika lub za pomocą narzędzi, z których on korzysta.

Prezentujemy pełną listę partnerów, z którymi współpracujemy:

1. Google Analytics (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA),
2. Google AdWords (administrator cookies: Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii),
3. Facebook (administrator cookies: Facebook Ireland Limited z siedzibą w Irlandii),
5. CallPage (administrator cookies: CallPage Inc. z siedzibą w USA)
4. Hotjar (administrator cookies: Hotjar Limited z siedzibą na Malcie),

Zmieniając ustawienia oprogramowania stosowanego w celu przeglądania niniejszej strony internetowej (www.pikseo.pl) jej podstron lub subdomen, Użytkownik jest w stanie określić warunki przechowywania oraz uzyskiwania dostępu do plików cookies, które wykorzystuje strona wraz z podstronami. Dotyczy to w szczególności możliwości całkowitego wyłączenia ich obsługi.

Zmiana ustawień związanych z obsługą plików cookies wymaga odpowiedniej konfiguracji oprogramowania, które używane jest do przeglądania niniejszej strony internetowej www.pikseo.pl wraz z jej podstronami. Aby otrzymać stosowne informacje w tym zakresie, zalecamy skorzystanie z pomocy technicznej dla oprogramowania lub kontakt z jego dostawcą.

Brak zmiany w zakresie ustawień oprogramowania wykorzystywanego do przeglądania niniejszej strony internetowej www.pikseo.pl oraz jej podstron, stanowi w myśl art. 173 ust. 2 ustawy Prawo Telekomunikacyjne wyrażenie zgody na korzystanie przez tę stronę wraz z jej podstronami z plików cookies w celach określonych powyżej.

VII. Okres przechowywania danych

1. Dane osobowe będą przechowywane tylko przez okres niezbędny do zrealizowania
określonego celu.
2. Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji umowy będą przechowywane przez okres
obowiązywania umowy zawartej z Administratorem, a po jego upływie przez okres niezbędny
do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub wypełnienia obowiązku
prawnego Administratora (wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych), także
przez czas potrzebny do zachowania zgodności z przepisami prawa.
3. Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane na podstawie odrębnej zgody, będą one
przechowywane do czasu jej odwołania. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
4. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych
na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przechowywane do czasu zgłoszenia
sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.

VIII. Zmiany Polityki Prywatności

Polityka Prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.