Polityka prywatności

Polityka prywatności www.pikseo.pl

Dbając o ochronę prywatności naszych klientów opracowaliśmy niniejszy dokument Polityki Prywatności. Ochrona danych osobowych oraz wszelkich przetwarzanych informacji jest najwyższym priorytetem naszej Spółki. W związku z prowadzoną przez nas działalnością mamy poczucie szczególnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo danych, które przetwarzamy. Naszym nadrzędnym celem jest spełnienie obowiązku informacyjnego w związku z przetwarzaniem danych osobowych na najwyższym poziomie zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi tj. ustawą z dnia 10 maja 2018r o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej „RODO”.
W polityce prywatności informujemy o sposobach i celach przetwarzania danych osobowych przez Pikseo Sp. z o.o. Sp. K. oraz o prawach osób, których dane dotyczą.

 

1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych użytkowników strony www.pikseo.pl jest
Pikseo Sp. z o.o. Sp. K. ul. Objazdowa 1, 85 – 822 Bydgoszcz, KRS 0000652266, NIP: 9532638222. Kontakt z administratorem:
• Listownie: Pikseo Sp. z o.o. Sp. K ul. Objazdowa 1, 85 – 822 Bydgoszcz
• Elektronicznie: bok@pikseo.pl

 

2. Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, który jest dostępny pod adresem e-mail: jan@bezpieczenstwowfirmie.pl. Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować tylko sprawy związane z przetwarzaniem Państwa danych przez Pikseo Sp. z o.o. Sp. K, w tym sprawy dotyczące realizacji praw osób, których dane dotyczą w zakresie dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, czy sprzeciwu na ich przetwarzanie.

 

3. Cele i podstawy przetwarzania danych

a) Udzielanie odpowiedzi na zapytania ( w tym o bezpłatną wycenę usług) kierowane za pośrednictwem formularzy kontaktowych umieszczonych na stronie www.pikseo.pl . Podstawą takiego przetwarzania jest przetwarzanie niezbędne do podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy. (RODO art. 6 ust. 1 lit. B).
b) Przyjęcie i realizacja złożonego zamówienia na usługi marketingowe. Podstawą takiego przetwarzania jest przetwarzanie danych osoby mającej się stać stroną umowy lub będącej stroną umowy z Administratorem. (RODO art. 6 ust. 1 lit. B)
c) Prowadzenie dokumentacji księgowo – podatkowej. Podstawą takiego przetwarzani jest przetwarzanie niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. (RODO art. 6 ust. 1 lit. C)
d) Ochrona przed roszczeniami i dochodzenie roszczeń. Podstawą takiego przetwarzania jest przetwarzanie niezbędne w celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegającego na dbaniu o swoje interesy. (RODO art. 6 ust. 1 lit. F)
e) Rozpatrywanie reklamacji. Podstawą takiego przetwarzania jest realizacja obowiązku prawnego spoczywającego na Administratorze. (RODO art. 6 ust. 1 lit. C)
f) Wysyłanie informacji o treści handlowej tj. oferty świadczenia usług i newslettera. Podstawą takiego przetwarzania jest świadoma i dobrowolna zgoda osoby, której dane dotyczą. (RODO art. 6 ust. 1 lit. A)
W naszej bazie danych przetwarzamy również informacje na temat przedsiębiorstw, w zakresie adres strony www i kontaktowy numer telefonu, pobierane ze źródeł ogólnodostępnych. Zestaw danych, które tam przetwarzamy nie pozwala nam jednoznacznie zidentyfikować osoby fizycznej, której dane dotyczą.

 

4. Kategorie danych osobowych jakie zbieramy za pośrednictwem strony www.pikseo.pl

Dane osobowe, które zbieramy za pośrednictwem strony www.pikseo.pl podają nam Państwo dobrowolnie lecz są one niezbędne do wykonania naszych usług np. odpowiedzi na pytanie kierowane przez formularz kontaktowy lub darmowej wyceny naszych usług, realizacji umowy i wysyłki zamówionego newsletteru. Zakres danych jaki zbieramy za pośrednictwem formularzy na naszej stronie jest niezbędny do realizacji usług i tak:
• Dane kontaktowe i teleadresowe niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zapytanie kierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego lub formularza „darmowa wycena” tj.: e-mail, adres strony www, imię/ nazwa firmy, telefon kontaktowy.
• Dane identyfikacyjne, adresowe i numer NIP zbieramy w celu udokumentowania transakcji finansowych.
• Dane techniczne dotyczące ruchu na stronie- numer IP urządzenia użytkownika służą Administratorowi do zarządzania stroną i maksymalizowania jej funkcjonalności.

 

5. Okres przechowywania danych

W celu zapewnienia naszym klientom i kontrahentom praw i wolności gwarantowanych w RODO określiliśmy podstawy prawne i czas przechowywania poszczególnych kategorii danych w zależności od celu ich przetwarzania i tak, przechowujemy Państwa dane zgromadzone:
• w celu prowadzenia dokumentacji księgowo – podatkowej- przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym została wystawiona faktura,
• w celu obrony przed roszczeniami – przez 6 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano transakcji,
• w celu wysyłania zamówionych informacji handlowych (newsletter) – do momentu wycofania uprzednio wyrażonej zgody,
• w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie kierowane przez formularz kontaktowy – 6 miesięcy od zakończenia korespondencji.

 

6. Prawa osób, których dane dotyczą

• Prawo do wycofania wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
• Prawo żądania dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
• Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
• prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa www.uodo.gov.pl).
W celu realizacji powyższych praw zapraszamy do kontaktu poprzez kontakt na adres e-mail: bok@pikseo.pl
W przypadku żądania realizacji prawa do sprostowania danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych dokonamy wszelkiej staranności aby skutecznie poinformować o tym administratorów, którym ujawniono dane, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagało niewspółmiernych wysiłków.

 

7. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych są:
• Podmioty świadczące usługi hostingu i wsparcia IT dla Administratora;
• Podmiot świadczący usługi księgowe dla Administratora.

 

8. Jak dbamy o przetwarzane dane osobowe

Aby sprostać wymogom prawa opracowaliśmy i wdrożyliśmy szczegółowe procedury obejmujące takie zagadnienia, jak m.in.:
• Analiza ryzyka dla praw i wolności osób, których dane przetwarzamy;
• Notyfikacja naruszeń;
• Retencja danych;
• Rejestr czynności przetwarzania danych;
• Realizacja praw osób, których dane dotyczą.
Regularnie sprawdzamy i aktualizujemy naszą dokumentację, by móc wykazać spełnienie wymagań prawa zgodnie ze sformułowaną w RODO zasadą rozliczalności. W trosce o interesy osób, których dane dotyczą staramy się inkorporować do niej zalecenia Urzędu Ochrony Danych Osobowych i Europejskiej Rady Ochrony Danych ( EDPB).

 

9. Informacja o konieczności podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz konieczne do skorzystania z usług świadczonych przez Administratora na stronie www.pikseo.pl.

 

10. Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Co do zasady administrator nie profiluje danych osobowych użytkowników strony i nie używa ich w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Nie wymagające identyfikacji konkretnej osoby fizycznej dane użytkowników strony ( IP urządzenia użytkownika) wykorzystywane są przez dostawców usług e-marketingu w celu prowadzenia statystyk związanych z wydajnością i efektywnością strony.

 

11. Pliki cookie

Nasza strona korzysta z plików cookie, czyli ciasteczek. Pliki cookie są zapisywane w pamięci Państwa urządzenia. Dzięki nim mogą Państwo korzystać z wszystkich funkcjonalności Strony. Ciasteczka nie powodują zmian w ustawieniach Państwa urządzeń. Pliki cookie strony www.pikseo.pl nie przechowuje poufnych danych takich jaki imię, nazwisko czy adres. W celu ograniczenia, zablokowania lub usunięcia plików cookie ze strony www.pikseo.pl należy użyć ustawień przeglądarki internetowej. Każda przeglądarka jest inna, ale w menu „Pomoc” przeglądarki można zapoznać się ze sposobami zmiany preferencji dotyczących plików cookie.